Regulamin zasad korzystania z platformy szkoleniowej Placiti.pl

§ 1

Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można korzystać z platformy Placiti.pl. Platforma oferuje webinaria, szkolenia stacjonarne i szkolenia on-line. Aby wykupić szkolenie trzeba utworzyć konto na platformie szkoleniowej Placiti.pl. Utworzenie konta jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Administratorem platformy szkoleniowej jest firma Placiti. Szkolenia oferowane na platformie są szkoleniami komercyjnymi. Kontakt jest dokonywany za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce kontakt.

Regulamin obowiązuje z chwilą jego publikacji na stronie www.placiti.pl/regulamin Serwis zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Użytkownicy są zobowiązani do regularnego przeglądania regulaminu, korzystanie z serwisu po zmianach  wprowadzonych do regulaminu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Ostatnia aktualizacja dnia 26.07.2012.

§ 2

Definicje

 • Platforma - wirtualna platforma dostępna w Internecie, na której umieszczone zostało szkolenie  (www.placiti.pl), szkolenia dostępne są w formie on-line, stacjonarnej oraz webinaria prowadzone przez Placiti, firmę zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Toruniu – właściciela szkoleń
 • Szkolenie on-line – szkolenie dostępne w sieci po zalogowaniu się i wykupieniu dostępu do danego szkolenia
 • Szkolenie on-line z kontaktem – szkolenie dostępne w sieci po zalogowaniu i wykupieniu dostępu do danego szkolenia. Trener odpowiada na pytania zadane za pomocą formularza w serwisie, odpowiedź następuję nie dłużej niż 24 godziny po zadaniu pytania.
 • Webinaria – szkolenie on-line prowadzane przez trenera w czasie rzeczywistym w wirtualnej sali wykładowej w określonym czasie
 • Szkolenie stacjonarne – szkolenie prowadzone przez trenera w Sali wykładowej w określonym czasie i miejscu
 • Demo- krótki przykład szkolenia za darmo
 • Klient - odbiorca szkolenia w serwisie Placiti.pl, osoba fizyczna lub osoba prowadząca poza rolniczą działalność gospodarcza
 • Trener – osoba prowadząca szkolenie
 • Materiały do pobrania – materiały załączone do szkolenia dostępne dla klienta
 • Certyfikat – certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wydawany przez firmę Placiti

 

 § 3

Prawa i obowiązki Platformy

Administrator platformy Placiti.pl ma prawo do:

 1. czasowego wyłączenia dostępu do platformy szkoleniowej placiti.pl. Właściciele kont zostaną poinformowani o wystąpieniu takich sytuacji wcześniej, wyjątkiem są sytuacje niezależne od platformy placiti.pl - wszelkiego rodzaju awarie,
 2. przeprowadzenia procesu rejestracji danych Klienta na podstawie danych zawartych w wypełnionym przez niego formularzu rejestracyjnym,
 3. odmowy rejestracji danych lub przerwania procedury w przypadku, gdy:

a) klient nie wypełnił formularza zgodnie z regulaminem

b) wystąpią inne istotne powody

 1. do usunięcia konta gdy:

a) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podane w formularzu dane mogą służyć prowadzeniu nielegalnej działalności

b) podane dane są już zarejestrowane

c) klient nie wypełnił formularza zgodnie z regulaminem

d) podane dane są nieprawdziwe

e) wystąpią inne istotne powody

§ 4

Zasady korzystania z platformy

 1. dostęp do kursu jest ograniczony czasowo, okres dostępu do szkolenia podany jest w widiku szczegołowym szkolenia
 2. klient, który ukończył szkolenie, otrzymuje certyfikat ukończenia. Certyfikat jest dostępny po wygenerowaniu w panelu klienta jako plik PDF do samodzielnego pobrania,
 3. ochrona pasma zalecana na czas trwania szkolenia zamknąć wszystkie programy, które używają również połączenia internetowego,
 4. administrator nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie po stronie Klienta jakichkolwiek szkód spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez niego z Usług; w tym za utratę danych, opóźnienia w otrzymaniu danych lub opóźnienia w przesyłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub innymi przerwami w świadczeniu usług, wynikającymi z przyczyn niezależnych od Placiti

 

Zabrania się:

a) przeglądania i wyszukiwania za pomocą innych aplikacji niż przeglądarki internetowe

b) wykorzystywania formularzy kontaktowych do realizacji celów marketingowych i reklamowych

c) kopiowanie materiałów zawartych w platformie placiti.pl

 

Wymagania sprzętowe:

a) procesor minimum 1.4 GHz

b) RAM 1 GB lub więcej

c) monitor w rozdzielczości 1024 x768 lub więcej

d) zainstalowana karta dźwiękowa

e) dla webinariów mikrofon i słuchawki,

f) wymagane połączenie z Internetem minimum 512 kbps

g) przeglądarka Internet Explorer 8.0 lub wyżej, Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub wyżej, Opera, Google Chrome z możliwością zapisu plików cookies

h) zainstalowany Flash Player minimum 10.1

i) włączona obsługa JavaScript

 § 5

Płatności, ceny, rabaty oraz faktury

 1. wszystkie ceny zamieszczone w serwisie są cenami brutto,
 2. klient płaci za szkolenie określoną cenę za szkolenie. Po dokonaniu płatności, faktura VAT jest dostępna w panelu klienta. Dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą do faktury VAT wymagany jest NIP a dla osób fizycznych jest dostępna faktura VAT gdzie pole NIP nie jest obowiązkowe. Dane w niej zawarte są pobierane z formularza „Dane do faktury”,
 3. Wszystkie płatności są realizowane za pośrednictwem serwisu PayU.pl

§ 6

Reklamacje i odpowiedzialności

Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu będą rozpatrywanie negatywnie. Platforma w ciągu 30 dni od zgłoszenia rozpatruje reklamacje. Reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy, wybierając odpowiedni temat wiadomości.

§ 7

Bezpieczeństwo

Klient podczas rejestracji podaje adres e-mail oraz ustanawia swoje hasło. Hasło powinno zawierać, co najmniej 5 liter. Hasło nie powinno być udostępnione osobom trzecim. Właściciel konta będzie mógł zmieniać swoje hasło na nowe. Platforma placiti.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w sytuacji włamania i kradzieży danych osobowych w sytuacji udostępnienia swojego hasła.

Dane osobowe konieczne do realizacji płatności przekazywane są do serwisu PayU gdzie są przetwarzane zgodnie z regulaminem internetowego systemu płatniczego PayU.

§ 8

Prawo autorskie

Treści, grafika i rozwiązania stosowane w platformie szkoleniowej Placiti są zastrzeżone przez właściciela platformy placiti.pl prawem autorskim.

§  9

Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy serwisem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby serwisu placiti.pl.

 

§10

 Postanowienia końcowe

Składając zamówienie lub rejestrując się na Platformie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Placiti wyłącznie dla celów związanych ze świadczeniem zamówionych usług. Klientowi z tego tytułu przysługuje prawo wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. Placiti zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi osobowymi